ระบบตรวจสอบผลการอบรมนี้สามารถตรวจสอบผลการอบรมของนักศึกษาได้ดังนี้
-ระดับต้น ตั้งแต่รุ่นที่ 82 (เรียน 23 พ.ย. 2552) ถึงรุ่นปัจจุบัน
-ระดับกลาง ตั้งแต่รุ่นที่ 60 (เรียน 23 พ.ย. 2552) ถึงรุ่นปัจจุบัน
-Graphic Design (เดิม) ตั้งแต่รุ่นที่ 48 (เรียน 5 ม.ค. 2553) ถึง (Adobe Photoshop) รุ่นปัจจุบัน
-Web Design (เดิม) ตั้งแต่รุ่นที่ 30 (เรียน 28 พ.ย. 2552) ถึงรุ่นปัจจุบัน

*** หากมีข้อผิดพลาด สามารถแจ้งได้ที่ admcomctc@gmail.com ***